طراحی بخش کترینگ در مجتمع تجاری آکادا سنتر

طراحی بخش کترینگ در مجتمع تجاری آکادا سنتر

1399/04/24

کتترینگ آکادا سنتر در 205 متر مساحت و در طبقه منفی یک برای مراجعین پیشبینی شده است